Spermiogram – analiza sperme

spermiogram

Prije davanja uzorka sperme, obavezno  apstinirati od seksulanih odnosa ili masturbacije minimum 2 a maksimalno 7 dana.

Šta je spermogram?

Spermogram predstavlja analizu sperme koja se izvodi radi utvrđivanja njenih osnovnih kvalitativnih i kvantitativnih parametara. Može biti preporučeni nalaz od strane urologa ili u sklopu priprema za VTO, kao jedan od prvih testova koji vode utvrđivanju konkretnog razloga problema steriliteta. Naravno, moguće je i da pacijent samoinicijativno dođe u kliniku da bi mu ovaj nalaz bio urađen.

Parametri koji utiču na kvalitet sperme a time i na nalaz spermograma su:
koncentracija spermatozoida

  • pokretljivost
  • vitalnost
  • morfologija
  • likvefakcija
  • pH sperme
  • prisustvo leukocita, eritrocita ili drugih ćelija u uzorku

Postoji i kvantitativni parameter: volumen. Smatra se da je uobičajena količina sperme koju ejakulira muškarac između 2 i 6 ml. Veća ili manja količina mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme, npr. premala zapremina može ukazivati na eventualnu blokiranost seminalnih vezikula.

Zato je uvijek je potrebno dati kompletan uzorak u bočicu za uzorkovanje.       

Koncentracija spermatozoida

2010. godine, WHO (World Health Organisation) je donijela preporuku da se koncentracija od najmanje 15 miliona spermatozoida po mililitru smatra prihvatljivim minimumom. Koncentracije ispod ove se vode kao oligozoospermia. Moguće je nažalost i stanje sa potpunim odsustvom spermatozoida u ejakulatu – azoospermia.

Pokretljivost

Uz koncentraciju i morfologiju, vjerovatno najbitniji parametar spermograma. Sperma je lošeg kvaliteta i pored dobre koncentracije spermatozoida ako su spermatozoidi slabo pokretni. Zato su uvedeni stepeni pokretljivosti, da bi se pomoću njih izvela kvalitativna poređenja među spermatozidima u jednom uzorku:

Rapidno progresivni spermatozoidi– kreću se nekoliko puta brže od ostalih u uzorku, kretanje im je ili pravolinijsko ili blago lučno.

Progresivno pokretni spermatozoidi – kreću se mnogo sporije od rapidno pokretnih, kretanje im je najčešće cirkularno, u svakom slučaju uvijek nepravolinijsko.

Neprogresivno pokretni spermatozoidi – ne savlađuju prostor, „trepere“ u mjestu.

Nepokretni spermatozoidi – nema vidljivog pokretanja repa, nikakvi pokreti nisu prisutni

Asthenozoospermia je stanje kada spermatozidi imaju izrazito lošu pokretljivost, akinozoospermia kada su potpuno nepokretni, necrozoospermia kada su svi spermatozoidi mrtvi.

Morfologija

Predstavlja grubo rečeno proučavanje oblika, forme spermatozoida. Svi znamo da običan „zdrav“ spermatozoid oblikom podsjeća na punoglavca i da ima osnovna 3 dijela: glavu, vrat i rep. Međutim, postoje i patološki oblici muških polnih ćelija: megalocefalični – sa prevelikom glavom, sa duplim repom, duplom glavom, premalom glavom, „kragnicom“ oko vrata itd. Svi ovi oblici smatraju se nepoželjnima, naravno. Prilikom izvođenja ICSI procedure, moguće je izabrati pravilno formirane spermatozoide i njih uporebiti za unos u jajnu ćeliju. Stanje u kome je preko 50% spermatozoida patomorfološki izmjenjeno se naziva teratozoospermia.

Vitalnost

Vitalnost ili „životnost“ je osobina koja definiše da minimum 75% spermatozoida u uzorku treba biti živo.

Likvefakcija

Ovo je proces u kome sperma prelazi iz želatinoznog stanja u kome se nalazi poslije ejalukiranja, u tečno stanje. U želatinozno stanje prelazi pod dejstvom proteina iz seminalnih vezikula, a prelazak iz želatinoznog stanja u tečno se dešava zbog djelovanja proteolitičkih enzima iz tečnosti koju luči prostata. Proces likvefakcije obično počinje 20-ak minuta od same ejakulacije, a ukoliko se ne desi ni za 60 minuta, uzrok može biti upravo neki problem sa prostatom.  Ovde treba pomenuti i konzistenciju sperme, koja može biti manje ili više viskozna. Povećana viskoznost upućuje na poremećaj rada akcesornih žlijezda. Može uticati na pokretljivost spermatozida (smanjiti ju).

pH sperme

Bazan je i po WHO kreće se u rasponu od 7.2 – 7.8. Više vrijednosti mogu ukazivati na prisustvo neke infekcije, a niže na blokiranost seminalnih vezikula.

Leucospermia, hemospermia

Prisustvo velikog broja leukocita u spermi je leucospermia. Obično je signal da pacijent treba da uradi nalaz pod nazivom spermokultura da bi se otkrilo eventualno prisustvo bakterija koje su uzrok reakcije organizma velikim brojem leukocita. Hemospermia je prisustvo eritrocita u spermi. Najčešće upućuje na upalu nekog od organa koji proizvode ili prikupljaju spermalnu/sjemenu tečnost: prostata, epididimis, uretra, vas deferans, seminalne vezikule. Uzrok mogu biti i seksualno prenosive bolesti.

Ukoliko su svi parametri koji su gore nabrojani u optimalnom rasponu, kažemo da je riječ o stanju pod nazivom normosperia, a ukoliko postoje manja odstupanja koja neće uticati na oplodnju riječ je o  normozoospermiji.

Saša Vujnić, dipl. biolog, embriolog