Etika i liječenje neplodnosti

ETIKA I LIJEČENJE NEPLODNOSTI

 

Naš rad je uvijek i u potpunosti transparentan, a pacijenti su u svakom trenutku informisani o svakom koraku njihovog liječenja: o dijagnozi i terapiji, rizicima i mogućim komplikacijama terapije i aspiracije, o razvoju i kvalitetu embriona, embriotransferu, kao i o mogućnostima zamrzavanja. Uvijek smo spremni da informišemo pacijente o svim detaljima kako bi mogli da donesu odluku u koju su u potpunosti sigurni i kojom su zadovoljni. Pored ginekologa, embriologa i sestara, uz naše pacijente u svakom trenutku je i naš psiholog. Izvještaji o našim rezultatima se objavljuju na EIM listi Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE). Pored evropskih institucija, svakodnevno šaljemo izvještaje i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a na kraju kalendarske godine dostavljamo podatke o završetku trudnoća i rođenim bebama za proteklu godinu.

 

Informisanje pacijenata

Potpuna, pravovemena i istinita informacija za pacijente o njihovoj dijagnozi i svakom koraku njihovog liječenja, odnosno svakom koraku biomedicinski potpomognute oplodnje, najvažniji je zadatak koji medicinsko osoblje i zdravstveni sistem u kojem se pacijenti liječe mora da im ponudi. Pacijentima posebno treba da bude objašnjeno zašto se preporučuje vantjelesna oplodnja (ili neki drugi postupak biomedicinski potpomognute oplodnje) kao metoda liječenja steriliteta i pokušaja ostvarenja potpomstva preporučuje, a vrlo jasno treba da im bude objašnjeno i medicinski argumentovano da li je to jedini način da ostvare potomstvo. Ljekar treba da zauzme svoj stručni stav o tome šta je najbolje za pacijenta i šta može da donese najbolje i najsigurnije rezultate, ali odluku o proceduri donose parovi.

 

Uništavanje ili zamrzavanje embriona, jajnih ćelija i spermatozoida

Svi pacijenti koji se na bilo koji način liječe od steriliteta i u bilo kojoj fazi njihove reproduktivne ćelije postaju dostupne medicinskoj ustanovi moraju biti detaljno informisani o upravljanju njihovim polnim ćelijama i embrionima, te im mora biti garantovano da će u vezi s tim biti postupano prema njihovom zahtjevu. Pored parova koji ulaze u proceduru vantjelesne oplodnje, ovo se odnosi i na žene i muškarce čije se jajne ćelije i spermatozoidi zamrzavaju iz bilo kojeg socijalnog ili medicinskog razloga. Dodatno, parovi koji ulaze u postupak vantjelesne oplodnje treba da budu jasno objaviješteni da imaju opciju zamrzavanja embriona ili uništavanja embriona, a medicinska ustanova dužna je da postupi i garantuje postupanje prema izraženoj želji pacijenta.

 

Izvještavanje o rezultatima i kontrola kvaliteta

Medicinske ustanove dužne su da o svojim rezultatima transparentno, istinito i bez dovođenja u zabludu izvještavaju sadašnje i buduće pacijente (direktno i posredno putem raznovrsnih kanala komunikacije), te stručnu i opštu javnost. Sve informacije o svakoj pojedinačnoj proceduri, ishodu i uspješnosti trebalo bi da budu dostupne stručnim autoritetima na nacionalnom i međunarodnom nivou, dok sve informacije o uspješnosti potvrđene stručnim autoritetima treba da budu dostupne opštoj javnosti uz vođenje računa o zaštiti ličnih podataka pacijenata.

 

Legislativna zaštita pacijenata

Svaki zdravstveni sistem trebalo bi da na vanredno pažljiv, beskompromisno dosljedan i vrlo zahtjevan način formalno-pravno uredi uslove i okvire pružanja zdravstvene usluge biomedicinski potpomognute oplodnje, te da obezbijedi mehanizam kontrole provođenja propisa i medicinske prakse u ovoj oblasti. Zemljama koje su na početnim koracima legislativnog uređenja oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje preporučuje se konzervativan pristup, odnosno izbjegavanje uvođenja novih i progresivnih mogućnosti kroz zakonodavstvo dok se ne obezbijedi besprijekorno funkcionisanje osnova sistema. Ovo je posebno značajno zbog i medicinski i etički izuzetno osjetljivih mogućnosti ostvarenja potpomstva o kojim se na globalnom nivou vode aktuelne rasprave od donacije polnih ćelija i embriona, starosti žene, broja embriona za embriotransfer, sudbine embriona, preko dilema različitih religija do vantjelesne oplodnje s genetskim materijalom tri osobe.